Communicatie is meer dan alleen woorden

Diensten

De cultuurvertaler biedt een breed scala aan diensten aan:

Quickscan

Om een korte analyse te kunnen maken van een potentiële casus kan de Cultuurvertaler een quickscan uitvoeren. Relevante informatie over de casus dient in dat geval beschikbaar te worden gesteld aan de Cultuurvertaler. De communicatiespecialist legt vervolgens contact met partijen, analyseert de problematiek en stelt een plan van aanpak op. De kosten voor het maken van een quickscan bedragen € 350,- (exclusief BTW).   

Intake

Als bij aanvang van een casus blijkt dat de taal- en of cultuurbarrière aanzienlijk is, kan de Cultuurvertaler namens partijen een intakegesprek voeren, adviezen geven en een inschatting maken van toekomstige ontwikkelingen (zowel in de richting van de verzekeraar als van het slachtoffer/belangenbehartiger). De kosten voor de voorbereiding, het intakegesprek en de rapportage met een advies en plan van aanpak, bedragen € 1.000,- (exclusief BTW).

Conflictoplossing

Het komt voor dat tijdens de regeling van een (letsel)schade de spanningen, als gevolg van wederzijds cultureel of communicatief onbegrip, dusdanig oplopen dat de voortgang of afwikkeling onder druk komt te staan. De Cultuurvertaler kan in dergelijke gevallen de patstelling doorbreken, door de interculturele ruis weg te nemen. Na de eerste screening wordt een voorstel gedaan voor een communicatietraject, dat zal leiden tot herstel van de verhoudingen. Voor aanvang van dit traject wordt dit besproken met partijen. Nadat er vervolgens gesprekken hebben plaatsgevonden, volgt er een rapportage met een plan van aanpak voor het vervolgtraject. Voor een aansprakelijke verzekeraar hoeft dit overigens niet tot een hogere schadevergoeding te leiden. In veel gevallen is ‘de cultuurvertaling’ voldoende om het wederzijds vertrouwen weer te herstellen en leidt ertoe dat de schade alsnog in goed onderling overleg geregeld kan worden. De kosten van een interventie bij conflictoplossing bedragen:

voor een dossier met een looptijd vanaf schadedatum < 2 jaar€ 3.000,- (exclusief BTW)

voor een dossier met een looptijd vanaf schadedatum>2 jaar€ 5.000,- (exclusief BTW)

ook kan worden gekozen voor een model op basis van een uurtarief van € 175,- (exclusief BTW)

Mediation

Het merendeel van de (letsel)schadezaken kan gelukkig in goed overleg met partijen worden afgerond. Toch lopen sommige zaken vast, doordat er punten van geschil zijn ontstaan waarover partijen het niet eens kunnen worden. Om de gang naar de rechter te voorkomen, is mediation een goede mogelijkheid om het ontstane geschil op te lossen. In sommige situaties liggen hier culturele verschillen aan ten grondslag.

Wanneer aan het geschil culturele ruis ten grondslag ligt, is het belangrijk dat in de mediation ruimte wordt geboden voor het wegnemen van deze problematiek. Dat vraagt soms een wat andere aanpak. Vanuit de Cultuurvertaler kunnen wij hulp aanbieden bij mediation, ook kunnen wij de mediation geheel voor u regelen. De kosten voor een mediation-traject inclusief voorbereiding bedragen € 4.000,- (exclusief BTW).

Begeleiding bij medische onderzoeken

Een medisch specialistisch onderzoek maakt een belangrijk onderdeel uit van de (letsel)schaderegeling. Wanneer er een taal- en/of cultuurbarrière is, kan dat leiden tot problemen bij het goed verrichten van het onderzoek. Dit kan voor alle betrokken partijen nadelige gevolgen hebben. In het algemeen zijn de ervaringen met familieleden als tolk niet goed. De inschakeling van familieleden kan bijvoorbeeld leiden tot een ‘iets te vrije’ vertaling, waardoor een onjuiste voorstelling van zaken kan worden gegeven. Dit kan nog meer  communicatieruis tot gevolg hebben. Daarom is het verstandig om een onafhankelijke tolk of communicatiespecialist in te schakelen. De kosten zullen vooraf op basis van een uur- of dagtarief worden vastgesteld. Dit is in grote mate afhankelijk van de inschakeling van het type communicatie-specialist.

Begeleiding bij arbeidsdeskundige trajecten

De Cultuurvertaler biedt geen multiculturele arbeidsdeskundige trajecten aan, maar kan in samenspraak met de door partijen ingeschakelde arbeidsdeskundigen, wel de culturele en communicatieve problematiek wegnemen. De ervaring leert dat bij niet-westerse allochtonen de re-integratietrajecten soms moeizaam en traag verlopen. Wanneer hier culturele en communicatieve elementen een belangrijke rol in spelen, kan de Cultuurvertaler ervoor zorgen dat de miscommunicatie wordt weggenomen en dat de re-integratie (weer) op de voorgrond komt te staan.  

Maatwerk

Vanzelfsprekend kan elke casus ter beoordeling aan de Cultuurvertaler worden voorgelegd. Ook kwesties die niet in de opsomming van diensten voorkomen. In dergelijke situaties wordt op basis van individuele afspraken, na een eerste screening, een expliciet tarief overeengekomen. Voor begeleidingstrajecten langer dan zes maanden maken wij ook specifieke afspraken

Specifiek maatwerk

Vanzelfsprekend kan elke casus aan de Cultuurvertaler worden voorgelegd. Ook kwesties die niet in de genoemde lijst van diensten voorkomen.